Obec Tašuľa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

rekonštrukcia NN siete

 04.05.2021

OBEC JENKOVCE

Stavebný úrad Jenkovce, 072 52 Jenkovce

číslo : 2021/24 - 2021/46                                                                                       Sobrance, 19.04.2020

Vec : Obec Tašuľa,

- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení.

ROZHODNUTIE

Obec Tašuľa, podala dňa 01.03.2021 v obci Jenkovce, žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení, líniová stavba, na pozemku parc.č. KN C 336/1, 1 79, katastrálne územie Tašuľa.

Starosta obce Jenkovce doručila predmetné podanie na Mestský úrad — spoločný obecný úrad Sobrance, dňa 01.03.2021. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, verejnou vyhláškou dňa 24.03.2021, pod č. 2021/24 — 2021/46.

Obec Jenkovce ako príslušný stavebný úrad podľa S 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a podľa ustanovenia S 2 písmena e) zákona č. 416 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, rozhodol podľa S 39, S 117 a S 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa S 39 stavebného zákona a S 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

rozhodnutie o umiestnení stavby

Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení;

líniová stavba, na pozemku parc.č. KN C 336/1, 179, katastrálne územie Tašuľa.

Predmetom projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia je rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení. Stavba obsahuje

SO 01 Súčasný stav NN siete, verejného osvetlenia, prípojok a odberných elektrických zariadení;

SO 02 Rekonštrukcia NN siete;

SO 03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia;

SO 04 Rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení; tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Podľa ust. S 39 ods. 2 stavebného zákona, ust. S 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v spojení s ust. S 47 až 53 stavebného zákona sa pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky

1 .     Investor pri umiestnení a realizácii stavby musí rešpektovať

 • typ krajiny a okolitú zástavbu
 • minimalizovaný zásah do krajiny.
 • orientáciu voči svetovým stranám.
 1. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavebník zabezpečí stanoviská správcov všetkých podzemných rozvodov v mieste stavby, ktoré budú vrátane ich ochranných pásiem stavbou dotknuté a projektant ich zohľadní v projektovej dokumentácii v súlade s príslušnými technickými normami a osobitnými zákonmi, najmä STN 736005, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach, zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a pod.
 2. Investor v ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí dodržať podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach
  • OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žp zo dňa 11.12.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000643; - OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žp zo dňa 24.11.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000644-004;
  • Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 13.12.2020 pod č. 6612035109;
  • VSD a.s. Košice zo dňa 29.09.2020 pod č. 16008/2020/;
  • VVS as. Michalovce zo dňa 19.11.2020 pod č. 128232/2020/0;
  • OÚ Michalovce, odbor dopravy a PK zo dňa 30.11.2020 pod č. OU-Ml-OCDPK-2020/019916-003.
 3. Stavebník v ďalšom stupni požiada Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia trvalého a dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Michalovce.
 4. Stavba bude umiestnená v súlade so situáciou stavby, ktoru vypracoval zodpovedný projektant Mgr.Peter Krajník, Michalovce, Čsl.Armády 350/11, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia a ktorá je podrobne rozpracovaná v dokumentácii pre územné konanie.
 5. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu podľa ust. S9 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ust. S 47 až 53 stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 532/2002 Z.z. a so zohľadnením a rešpektovaím na vec sa vzťahujúcich ďalších osobitných zákonných predpisov a technických noriem.
 6. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia S 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, najmä v časti poskytnutia primeranej náhrady vlastníkom a užívateľom pozemkov. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie stavebník preukázateľne prerokuje pripomienky účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania

Na základe oznámenia stavebného úradu, neboli podané námietky ani pripomienky k umiestneniu predmetnej stavby. Ostatné pripomienky, námietky a podmienky účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa S 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie

Obec Tašuľa, podala dňa 01.03.2021 v obci Jenkovce, žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekonštrukcia NN siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia NN prípojok a odberných elektrických zariadení, líniová stavba, na pozemku parc.č. KN C 336/1, 179, katastrálne územie Tašuľa.

Dňa 24.03.2021 stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania pod č.j. 2021/24 - 2021/46.

Stavebnému úradu boli v rámci územného konania predložené všetky požadované doklady, stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa ust. S 140b stavebného zákona : OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žP zo dňa 11.12.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000643; OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o žp zo dňa 24.11.2020 pod č.j. OU-SO-OSZP-2020/000644-004; Slovak Telekom as. Bratislava zo dňa 13.12.2020 pod č. 6612035109; VSD a.s. Košice zo dňa 29.09.2020 pod č. 16008/2020/; VVS a.s. Michalovce zo dňa 19.11.2020 pod č. 128232/2020/0; OÚ Michalovce, odbor dopravy a PK zo dňa 30.11.2020 pod č. OU-Ml-OCDPK-2020/019916-003. Všetky vydané stanoviská boli k veci kladné, resp. neboli záporné ani rozporné. Podmienky zo stanovísk týkajúce sa umiestnenia stavby, resp. požiadaviek na spracovanie ďalších stupňov dokumentácie, stavebný úrad zosúladil a zakotvil do výrokovej časti rozhodnutia.

Podmienky, zakotvené v rozhodnutiach, ktoré boli vydané k stavbe podľa osobitných predpisov, nebolo potrebné zahrnúť do tohto rozhodnutia, nakoľko ich právna účinnosť a záväznosť pre stavebníka vyplýva priamo z týchto rozhodnutí, vydaných v správnom konaní podľa správneho poriadku.

Na základe prerokovania a vyhodnotenia podkladov konania podľa ustanovení S 37 a S 38 stavebného zákona, stavebný úrad posúdil, že návrh zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnením predmetnej stavby podľa podmienok pre umiestnenie, zakotvených do výrokovej časti rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti, ani k neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania. Preto stavebný úrad rozhodol vyhovieť návrhu tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky v zmysle ust. S 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) určil Obec Jenkovce, ako príslušný stavebný úrad, na vykonanie konaní a vydanie príslušných povolení na predmetnú stavbu, zo dňa 20.11.2020 pod č. OU-KE-OVBP2-2019/050463-

002.

Toto rozhodnutie sa vydáva verejnou vyhláškou podľa S 42 ods.2 stavebného zákona.

Poučenie

Podľa S 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec — Obecný úrad Jenkovce, 072 52 Jenkovce.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).